• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Catechisatie

Catechisatie

De verantwoordelijkheid voor het geven van catechese ligt bij de kerkenraad. De Heere zegt in Zijn Woord: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6). Dat was in de tijd van Hosea het geval en is in onze tijd niet anders. We moeten helaas zeggen dat we alles tegen hebben. We hebben de vorst van de duisternis tegen, de tijdgeest hebben we tegen, maar ook ons eigen hart. De leer van de Schrift wordt hoe langer hoe meer gerelativeerd. De mens is de maatstaf van denken en handelen geworden. Dat zien we in onze samenleving, maar de geest van de tijd beïnvloedt ook onze gemeente en onze gezinnen. Laten we onze ogen daarvoor niet sluiten.

Van nature zeggen we: “Aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust.” (Job 21:14). Daarom is het zo nodig dat er een wonder in ons aller leven gebeurt, zodat we oog zullen krijgen voor onze zonden en ellende, maar ook voor de Heere Jezus. Dat we inzien hoe noodzakelijk het is om Hem te kennen. Buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als dat wonder in ons leven gebeurd is, willen we onze kinderen voorgaan in de vreze des HEEREN en dan is het onze bede dat onze kinderen van de HEERE geleerd zullen zijn. We hebben de verantwoording als jongeren en ouderen om de Heilige Schrift te onderzoeken, want Die kan ons wijs maken tot zaligheid. Daarom is het zo belangrijk dat de jongeren van de gemeente catechisatie krijgen. Het formulier voor de Heilige Doop wijst erop dat elk gedoopt mens wordt vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. De catechese moet dan ook van meet af aan in het teken staan van die nieuwe gehoorzaamheid en dus tot het doen van geloofsbelijdenis.

Van de ouders van de catechisanten wordt verwacht dat zij hun kinderen voor de catechisaties zullen motiveren en activeren. Bij de doop van uw kinderen heeft u voor Gods aangezicht en Zijn gemeente ja gezegd op de vraag: ‘Of gij niet belooft en voor u neemt (voor uw rekening neemt) dit kind, als zij tot zijn verstand zal gekomen zijn…in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen (helpen) onderwijzen’. Het is vooral uw grote verantwoordelijkheid dat uw kinderen naar de catechisatie gaan en het huiswerk maken en leren. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021