• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Catechisatie

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Voorafgaand aan het winterseizoen ontvangt de predikant een actuele lijst van gemeenteleden die ouder dan 21 jaar zijn en geen belijdenis gedaan hebben. In overleg met de wijkouderling worden deze mensen benaderd of wordt dit meegenomen op huisbezoek in het komende winterseizoen. 

Laten allen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen is ook een beslissing, maar een negatieve. Echter, laten we bedenken dat het geen lichtvaardige zaak is. Het spreekt vanzelf dat het doen van belijdenis geen automatisme mag zijn. Het gewicht van het doen van openbare belijdenis kan niet genoeg benadrukt worden. God eist waarheid in ons binnenste, geen vormendienst. Dat uit zich ook in de relatie tussen het doen van belijdenis en het aangaan aan het Heilig Avondmaal. 

Voor hen die niet zeker weten of zij belijdenis kunnen doen voor Gods aangezicht, maar wel de belijdeniscatechisatie wensen te volgen, is dat mogelijk. Halverwege het seizoen en voor de aannemingsavond vindt er een persoonlijk gesprek plaats met de predikant. Ook ontvangt men een keer huisbezoek vanuit de kerkenraad. Het is eventueel mogelijk om de belijdeniscatechisatie met een extra seizoen te verlengen.

De belijdeniscatechisatie wordt afgesloten met een aannemingsavond, waarop de catechisanten samen met de predikant en een delegatie van de kerkenraad doorspreken over het geleerde. Ook komen de belijdenisvragen aan de orde. Het gaat dan niet alleen om zaken van het hoofd, maar vooral om zaken van het hart en wat het doen van belijdenis persoonlijk betekent. Aan het einde van de avond worden de catechisanten bij goed gevolg toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021