• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Catechisatie

Gewone catechisatie

In het winterseizoen worden catechisaties gegeven voor de jeugd van de gemeente. Dit kan eventueel plaatsvinden door een hiertoe aangestelde catecheet, waarbij de predikant altijd enkele avonden voor zijn rekening zal nemen. Afstemming hierover vindt plaats tussen de predikant en de catecheet over de invulling van het seizoen. Tijdens de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en gedurende een aantal weken rondom de jaarwisseling vervallen de catechisaties. Dit geldt ook voor de week van bid- en dankdag, waarbij de jongeren tijdens de kerkdiensten worden verwacht. De catechisaties zijn erop gericht om de centrale begrippen van het christelijke geloof te behandelen, maar ook om vanuit de Bijbel naar antwoorden te zoeken op de vragen die bij jongeren leven. De catechesemethode wordt vooraf beoordeeld door de predikant en de kerkenraad. Er wordt een presentielijst bijgehouden door degene die de catechisatie verzorgt. Catechisanten dienen zich vooraf af te melden indien zij onverhoopt verhinderd zijn. In geval van afwezigheid zonder berichtgeving wordt de jongere en/of de ouders gebeld. Er is een leer- en werkrooster beschikbaar in de gemeente info en op de website. 
De catechisaties zullen maandagavond op de volgende tijden gegeven worden:
18.30-19.15 uur: jongeren van 12 t/m 15 jaar
19.20-20.05 uur: jongeren van 15 jaar en ouder 

20.15-21.00 uur: jongeren van 18 jaar en ouder

 

Cathechiseermeester: dhr. M. Timmermans

  • © hersteld hervormde kerk 2021