• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
 • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
 • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
 • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
 • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
 • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
 • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
 • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

EHBO commissie

Binnen de gemeente is een EHBO commissie actief. In deze commissie zitten personen met een EHBO- of BHV diploma en mensen met een verpleegkundige achtergrond. De commissie staat onder leiding van de kerkvoogdij. Op dit moment wordt er door de leden gewerkt aan een kerkhulpverleningsplan. Dit is een document waarin beschreven wordt wat de werkwijze zou moeten zijn als er iemand onwel wordt tijdens de kerkdienst of als er een calamiteit plaatsvindt en wat hierin van de gemeenteleden wordt verwacht. Als dit document klaar is en is goedgekeurd door de kerkvoogdij en kerkenraad zal het ook op de website worden geplaatst.
Er wordt gewerkt met een rooster. Dit is alleen bedoelt om ervoor te zorgen dat er tijdens elke kerkdienst minimaal 2 leden van de commissie aanwezig zijn. Het hoeft dus niet altijd zo te zijn dat die personen ook daadwerkelijk in actie komen als er iets gebeurt.
De commissie staat namens de kerkvoogdij onder leiding van J.H. Duijzer

De leden van de commissie zijn:

 • Bouke Boere
 • Mette Bok
 • John Duijzer
 • Jolinde Donkersloot
 • Kees van der Zalm

Bent u in het bezit van een EHBO- of BHV diploma of hebt u een verpleegkundige achtergrond en zou u deze commissie willen versterken? Neem dan contact op met de kerkenraad. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021