• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
 • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
 • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
 • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
 • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
 • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
 • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
 • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Jeugdwerk

12+ club

De 12+ club is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. We hopen gemiddeld één keer per maand op de zaterdagavond bij elkaar te komen. Iedere clubavond doen we een Bijbelstudie om meer over Gods Woord te leren en het toe te passen in ons eigen leven. Het is belangrijk om, juist op deze leeftijd, met Gods Woord bezig te zijn om antwoorden te krijgen op levensvragen en te leren hoe de Heere God wil dat wij in het leven staan. Ook is er op elke clubavond ruimte voor een ontspannende activiteit.

De leidinggevenden zijn:

 • Erik Bok
 • Martine Duijzer
 • Rene Hogendorf
 • © hersteld hervormde kerk 2021