• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Jeugdwerk

Jeugdclub

De jeugdclub is bedoeld voor de kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Ook deze clubavonden beginnen we met bidden, zingen en een Bijbelstudie. Daarna wordt er iets geknutseld of wordt er een spel gedaan. De jeugdclub is op dinsdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur. De contributie bedraagt €15,00 per jaar en dient op de eerste avond van het seizoen betaald te worden.

De leidinggevenden zijn:
Tanja Quik
Rianne Craaijo
Mirjam Zoutewelle

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021