• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Jeugdwerk

Vakantie Bijbel Week

In de zomervakantie vindt de Vakantie Bijbel Week plaats. In deze week wordt aan de hand van een thema stilgestaan bij de Bijbelse boodschap. Er wordt een Bijbelverhaal vertelt en met elkaar gebeden en gezongen. Ook is er ruimte voor ontspanning. Dit doen we door met elkaar hutten te timmeren en/of diverse knutselwerkjes te maken die passen bij het thema. Alle kinderen uit het dorp zijn welkom op de VBW, waarbij met name geprobeerd zal worden onkerkelijke kinderen te bereiken met de Bijbelse boodschap. Op zondagmorgen volgend op de Vakantie Bijbel Week worden er in de kerk twee banken gereserveerd voor kinderen en leidinggevenden/ouders. Voorafgaand aan de dienst zingen de kinderen het lied of de psalm, dat aangeleerd is tijdens de Vakantie Bijbel Week. In het gebed en de preek wordt aandacht besteed aan het thema, dat behandeld is en wordt geprobeerd kinderen op hun niveau aan te spreken.

  • © hersteld hervormde kerk 2021