• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
 • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
 • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
 • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
 • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
 • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
 • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
 • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Jeugdwerk

Zondagsschool 'Samuel'

Tijdens het winterseizoen wordt er bijna iedere zondagmiddag zondagsschool gehouden voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het zondagsschooluurtje wordt gehouden in de zaaltjes van de kerk. Het duurt van 14.00 -15.00 uur. Er wordt samen gezongen en geluisterd naar een Bijbelverhaal. Het materiaal van de Hervormde Zondagsscholenbond op G.G. wordt gebruikt in de variant met de Statenvertaling.

Het is een groot voorrecht dat de kinderen op mogen groeien met het Woord van God. Zeker als de kinderen ook op eenvoudige wijze over de Heere en Zijn dienst mogen horen. Ook in de kinderharten wil de Heere het zaad van Zijn Woord strooien. Hij heeft het Zelf gezegd: “Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods” (Markus 10:14). Laat hen dan ook komen! Het is immers geen vrijblijvende zaak. De belofte gedaan bij de doop van het kind brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, met name voor de ouders, maar ook voor het geheel van de gemeente. 

Naast de wekelijkse zondagsschooluurtjes is er ieder jaar ook de Kerst- en Paasviering. Een hoogtepunt voor de kinderen waarbij de gemeente, ouders en grootouders in de kerk komen luisteren naar wat de kinderen hebben ingestudeerd. Deze betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. 

 

De leiding bestaat uit:

 • Annemarie Donkersloot
 • Simon Mansvelder
 • Bram Sinke
 • Henriette Vervoorn
 • Mienke Vervoorn
 • Anneke van Willigen
 • © hersteld hervormde kerk 2021