• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

Oud. F.J. Bok (scriba)
Oud. A. Donkersloot
Diak. J.C. Craaijo
Diak. R.E. van de Werken

2 Vacatures

 

De kerkenraad bestaat uit 6 gekozen mannelijke lidmaten, waarvan 3 het ambt van ouderling en 3 het ambt van diaken dragen. Daarnaast is de predikant lid van de kerkenraad. Een ambt is een gave, die afhankelijk van God en onafhankelijk van voorkeuren van mensen een gezagspositie heeft in het midden van de gemeente. In onze gemeente is de helft van de kerkenraad in de even jaren aftredend. Een ambtstermijn van vier jaar kan maximaal tweemaal verlengd worden. De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats zoals vastgelegd in de kerkorde. In onze gemeente kunnen gemeenteleden schriftelijk en ondertekend namen indienen van broeders die in aanmerking komen voor het vervullen van een vacature voor ouderling of diaken. Vanuit de ingediende namen en eventueel daaraan toegevoegde namen door de kerkenraad wordt een dubbeltal opgesteld. De betrokkenen worden geïnformeerd, waarna dit via de afkondigingen en via het kerkblad dit aan de gemeente wordt bekendgemaakt. Op destemmingsvergadering kunnen mannelijke lidmaten (belijdende leden) hun stem uitbrengen. De gekozen persoon krijgt in principe één week bedenktijd om zich voor Gods aangezicht te bezinnen op deze roeping. Het aannemen of bedanken gebeurt schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad.  In een eredienst wordt de nieuwe ambtsdrager bevestigd met het klassieke formulier. Uiteraard is een ambtsdrager geheimhouding verplicht jegens anderen buiten de kerkenraad voor alles wat hem vertrouwelijk ter ore komt. 

De kerkenraad is allereerst verantwoordelijk voor een getrouwe Woordverkondiging en catechese in de gemeente. Daarnaast heeft zij een pastorale verantwoordelijkheid in bezoekwerk, zowel tijdens huisbezoeken als bijvoorbeeld ziekenbezoek. Zij doet dit in afstemming met de predikant. De in de gemeente functionerende commissies, alsook de kerkvoogdij vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De  kerkenraad streeft ernaar om bij niet-ambtelijke taken, zoals bepaald bezoekwerk, administratieve zaken etc. gemeenteleden te betrekken, zodat zij zich kan richten op haar kernverantwoordelijkheden.

Vanuit de kerkenraad wordt een delegatie (waarvan de samenstelling wordt bepaald door de kerkorde) afgevaardigd naar de classis Zuid-Oost van ons kerkverband. De classis vergadert in principe driemaal per jaar en bespreekt zaken op regionaal en landelijk vlak, zoals bijvoorbeeld herziening van de kerkorde, perforaties etc. Vanuit de classis worden conform de kerkorde een aantal broeders afgevaardigd naar de synode.  

Het invullen van het preekrooster vindt plaats door een kerkenraadslid met deze taak. Preekbeurten dienen lang van tevoren te worden vastgelegd (circa 2 jaar). Tussentijds dient vervanging te worden geregel  in geval beurten teruggeven worden, door bijvoorbeeld ziekte/verhuizing. Er wordt gebruik gemaakt van de website voor preekregelaars van het Reformatorisch Dagblad. Ruilbeurten worden door de predikant zelf geregeld, in overleg met de preekregelaar. In geval er geen voorganger beschikbaar is zal een leesdienst worden gehouden, waarbij de ouderling van dienst de eredienst leidt en een preek leest. 

Gedurende de erediensten gaat de kerkenraad uniform gekleed in zwart ambtskostuum, bij andere gelegenheden is zij als ambtsdrager herkenbaar tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021