• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkenraad

Diakenen

Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. Zij zijn de dienaren des Woords en de ouderlingen tot een hulp. Samen vormen zij de regering der Kerk. ‘(..) Zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des Woords te beter mochten volharden (..) en zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in den nood.’, aldus het bevestigingsformulier. Ook hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar u mag er van verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020