• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert in principe iedere zes weken of zo vaak als nodig is. Er is een vaste agenda waarop ingekomen stukken, pastoraat, jeugdwerk etc. een plek hebben. De vergaderingen worden genotuleerd en er wordt een actielijst opgesteld. Op de kerkenraadsvergaderingen worden regelmatig commissies in de gemeente (zoals jeugdwerk, vrouwenvereniging, zendingscommissie) uitgenodigd om met elkaar te spreken over de voortgang van het werk en te peilen waar behoefte aan is. Met de kerkvoogdij wordt regelmatig gezamenlijk vergaderd, zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling.  

De kerkenraadsvergadering wordt voorgezeten door de preses, bij diens afwezigheid door de assessor. De agenda van de vergadering wordt voorbereid door de preses, scriba en assessor.  

Met ingang van 2016 gaat de kerkenraad over op een webbased platform (= via internet) om documenten en dergelijke uit te wisselen. Hiermee wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie onverhoopt bij derden terecht komt en is er sprake van digitale archivering. Tevens kan een en ander met toegangsautorisatie worden afgeschermd, zodat men na beëindiging van het lidmaatschap van de kerkenraad ook geen stukken meer ter beschikking heeft.

  • © hersteld hervormde kerk 2020