Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert in principe iedere zes weken of zo vaak als nodig is. Er is een vaste agenda waarop ingekomen stukken, pastoraat, jeugdwerk etc. een plek hebben. De vergaderingen worden genotuleerd en er wordt een actielijst opgesteld. Op de kerkenraadsvergaderingen worden regelmatig commissies in de gemeente (zoals jeugdwerk, vrouwenvereniging, zendingscommissie) uitgenodigd om met elkaar te spreken over de voortgang van het werk en te peilen waar behoefte aan is. Met de kerkvoogdij wordt regelmatig gezamenlijk vergaderd, zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling.  

De kerkenraadsvergadering wordt voorgezeten door de preses, bij diens afwezigheid door de assessor. De agenda van de vergadering wordt voorbereid door de preses, scriba en assessor.  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022