Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Het ambt van ouderling (of oudste) dateert al uit het Oude Testament. Het is iemand ‘die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is’. Zij dienen de gemeente naast de dienaren des Woords en hebben het opzicht over de Kerk en regeren haar. ‘(..) Zo is dan het ambt der ouderlingen, met de dienaars des Woords, opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is; naarstiglijk toe te zien, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen, en te verhoeden dat de Sacramenten ontheiligd worden (..)’, aldus het bevestigingsformulier. Eén van de zaken die uit bovenstaande voortvloeit is het huisbezoek welke de ouderlingen samen met de diakenen vooral in de wintermaanden doen. Dit bezoek is bedoeld om over de prediking van Gods Woord en het gebruik van de sacramenten te spreken, waarbij dit betrokken wordt op het persoonlijke geloofsleven.

  • © hersteld hervormde kerk 2022