• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Het ambt van ouderling (of oudste) dateert al uit het Oude Testament. Het is iemand ‘die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is’. Zij dienen de gemeente naast de dienaren des Woords en hebben het opzicht over de Kerk en regeren haar. ‘(..) Zo is dan het ambt der ouderlingen, met de dienaars des Woords, opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is; naarstiglijk toe te zien, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen, en te verhoeden dat de Sacramenten ontheiligd worden (..)’, aldus het bevestigingsformulier. Eén van de zaken die uit bovenstaande voortvloeit is het huisbezoek welke de ouderlingen samen met de diakenen vooral in de wintermaanden doen. Dit bezoek is bedoeld om over de prediking van Gods Woord en het gebruik van de sacramenten te spreken, waarbij dit betrokken wordt op het persoonlijke geloofsleven.

  • © hersteld hervormde kerk 2020