• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkenraad

Predikant

Onze gemeente heeft een 6/12e predikantsplaats, in combinatie met de Hersteld Hervormde Gemeente van Kerkwijk e.o. Het beroepingswerk wordt gezamenlijk ter hand genomen in geval de gemeente vacant is. Tevens wordt als de predikantsplaats vervuld is ieder jaar een gezamenlijke vergadering belegd om de voortgang van het werk in de gemeenten door te spreken en de contacten te onderhouden. 

De hoofdtaken van de predikant zijn de Woordverkondiging, catechese en bezoekwerk. Daarnaast zijn er andere taken in de gemeente die aandacht vergen. Het schrijven van een kerkblad, het doornemen van documenten zoals de kerkorde, voorbereidingen van begrafenisplechtigheden en huwelijksdiensten etc..  Naast de werkzaamheden in de gemeente, wordt de predikant geacht werkzaamheden voor de classis en/of synode te verrichten, zoals visitatie, verzorgen van cursussen en het lidmaatschap zijn van bovenplaatselijke commissies binnen ons kerkverband. 

Zeker in het winterseizoen is de predikant drukbezet, met name in de avonden. In afstemming met de kerkenraad zal voorafgaand aan het winterseizoen een planning gemaakt worden om eventuele knelpunten te voorkomen en taken te verdelen. 

Naast de reguliere studie tijdens de preekvoorbereiding hecht de kerkenraad eraan dat de predikant voldoende tijd beschikbaar heeft voor fundamentele studie. In overleg stelt zij daarvoor tijd beschikbaar en stimuleert zij bezoek aan relevante conferenties.

  • © hersteld hervormde kerk 2020