• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
 • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
 • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
 • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
 • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
 • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
 • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
 • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij beheert in praktische zin de financiën en is verantwoordelijk voor een gepaste locatie ten behoeve van de erediensten. Ook is zij verantwoordelijk voor huisvesting van de predikant, evenals het onderhoud van de gebouwen, de salarissen en alle andere kosten die in relatie staan tot de gemeente. Om dit alles te kunnen realiseren is de kerkvoogdij vooral afhankelijk van giften, donaties, legaten, schenkingen, collecten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Maar ook acties die vanuit de gemeente voor dit doel worden georganiseerd zijn van belang. In de gemeente is de kerkvoogdij ingericht volgens Ordinantie 16 lid 4b van de kerkorde (aangepast beheer). Dit betekent dat de kerkvoogdij bestaat uit een door de kerkenraad tot kerkvoogd aangewezen ouderling, aangevuld met rechtstreeks door de lidmaten verkozen kerkvoogden die niet tevens ambtsdrager zijn. Het college van kerkvoogden arbeidt in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. De kerkvoogdij werkt volgens een plaatselijk regeling. In deze regeling zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden vastgelegd. 

De kerkvoogdij bestaat uit de volgende leden:

 • Oud. F.J. Bok (afgevaardigd vanuit de kerkenraad)
 • Dhr. J.H. Duijzer, secretaris
 • Dhr. G. Bok
 • Dhr. M.J. van Honk

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021