• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De commissie stelt zich ten doel door middel van diverse acties gelden bijeen te verkrijgen ten behoeve van algemeen kerkenwerk in onze eigen gemeente, maar ook voor een diaconaal doel, zoals bijvoorbeeld zending- en/of evangelisatiewerk in samenwerking met de zendingscommissie en het jeugdwerk. Dit gebeurt door verkopingen, via een zomer- en wintermarkt, en via huis- aan huisacties. Daarnaast worden er ook andere zaken georganiseerd, waaronder de gemeentedag. Middels Ons Kerkblad wordt een ieder nader op de hoogte gehouden.

  • © hersteld hervormde kerk 2021