• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Verenigingswerk

Contactmiddag

Als regel wordt er elke maand op dinsdagmiddag een bijeenkomst georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden van onze gemeente. Het zijn vooral ontmoetingen waar Gods Woord een centrale plaats inneemt, maar ook de onderlinge ontmoeting een plaats heeft. Voor de pauze is er een meditatie, na de pauze een gezellige invulling. Er worden eventueel sprekers uitgenodigd die wat vertellen en/of laten zien over de meest uiteenlopende onderwerpen. Voor vervoer kan men zich richten tot de leden van de commissie die deze middagen verzorgt. Voorafgaand aan Kerst en Pasen wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd, waarbij een delegatie vanuit de diaconie aanwezig is. 


Het comité:
Mw. C.C. van Andel - Bok
Mw. H. Boere - Kolbach

  • © hersteld hervormde kerk 2021