• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Verenigingswerk

Thema-avonden (Jongerengesprekskring, Bijbellezingen etc.)

Voor de invulling van de jongerengesprekskring zullen de deelnemers (van 18 – 40 jaar) gevraagd worden of zij een avond kunnen verzorgen over een belangrijk thema. Dat kan een Bijbels thema zijn of ethische vragen. De eerste avond zal verzorgd worden door de kerkenraad. Ook op de daaropvolgende avonden zal zover mogelijk minimaal één kerkenraadslid aanwezig zijn. Hij zal tevens het voortouw nemen in het regelen van een inleider voor de volgende avond. De leiding van de jongerengesprekskring berust bij de inleider. Op een aantal woensdagavonden wordt een serie Bijbellezingen gehouden, bepaalde theologische thema’s behandeld of invulling aan de avonden gegeven aan de hand van een boek. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021