• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Verenigingswerk

Vrouwenvereniging

Om de veertien dagen komt de vrouwenvereniging bijeen. Voor de pauze wordt een Bijbelstudie met het bijbehorende Bijbelgedeelte gelezen, daarna worden de vragen besproken. Na de pauze wordt de avond gevuld met bijvoorbeeld een quiz of op creatieve wijze. De vrouwenvereniging maakt gebruik van materiaal van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. De vrouwenvereniging kent een eigen bestuur, dat evenals de andere leidinggevenden in commissies onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt.                                                       .

Bestuursleden:

Bestuursleden:
A. Donkersloot - van de Berg, Pres.

A. Slob-Bouman, 2e pres.
T. de Bruijn-Mans, Secr.

H. Boere - Kolbach, Penn.
C. van Andel - Bok, Alg. Adjunct

  • © hersteld hervormde kerk 2021