• " 'maar gij, heere, zijt een barmhartig en genadig god, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.' " Psalm 86:15
  • " 'mijn ziel dorst naar god, naar den levenden god; wanneer zal ik ingaan en voor gods aangezicht verschijnen?' " Psalm 42:3
  • " 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' " Johannes 3:16
  • " en wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van god is. " Romeinen 12:2
  • " ik vermag alle dingen door christus, die mij kracht geeft. " Filippenzen 4:13
  • " ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3:6
  • " Op U, o HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. " Psalm 71:1
  • " vertrouw op den heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. " Spreuken 3:5

Meer over Zendings- en evangelisatiecommissie

Zendings- en evangelisatiecommissie

De zendingscommissie behartigt de belangen van de in- en uitwendige zending in onze gemeente. Een van de belangrijkste taken is de gemeente bewust te maken van haar roeping om zelf gezonden te zijn in de wereld. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks een bedrag, buiten de diaconiecollectes om, van € 1.000,- in te zamelen. Dit zal gedaan worden door diverse acties in het voor- en najaar, in samenwerking met de activiteitencommissie

De zendingscommissie organiseert per jaar minimaal één avond waarin zendings- en/of evangelisatiewerk centraal staat. Bij voorkeur vindt dit plaats in de week waarin ook een actie voor dit doel wordt gehouden. Een spreker vanuit ons kerkverband of via een organisatie op het vlak van zendings- en/of evangelisatiewerk kan worden uitgenodigd om op deze avond wat te vertellen. Doel van de avond is om de gemeente meer bewust te maken van de verantwoordelijkheid van de christelijke gemeente als geheel, maar ook persoonlijk, voor zendings- en evangelisatiewerk. Meebidden, meeleven en meegeven zijn kernwoorden in dit verband. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021