Dagelijks Woord

Meer over Home

Welkom

Wat wij geloven

Wij geloven dat God de hemel en de aarde - en dus ook de mensen - goed gemaakt heeft. De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de boosheid van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf.

Toch heeft God de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven als Zaligmaker (redder). Deze is vrijwillig naar de aarde gekomen, waar hij als Borg (plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Doordat Hij de straf op de zonde gedragen heeft, kunnen mensen van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd.

Vanuit deze achtergrond wordt de gemeente als geheel en ieder gemeentelid persoonlijk opgeroepen in belijdenis van schuld de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker. Door het werk van de Heilige Geest worden zondaren tot echte gelovigen gemaakt. In hen wordt dan een nieuw leven gewerkt om weer tot eer van God te leven. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de prediking van het Woord. Zij leren daardoor te geloven dat de Heere Jezus Christus hun Zaligmaker is (hun straf op de zonde gedragen heeft). Ze willen God liefhebben maar ook hun naasten. Na het leven op aarde zullen zij weer in de hemel in volmaakte harmonie met God leven.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt dat wat wij geloven, gegrond op de Bijbel, beknopt weergegeven. Daarmee belijdt de gemeente haar geloof in verbondheid met de christelijke kerk van alle tijden en van alle plaatsen.

1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heere,
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, die is neergedaald in de hel,
5. Op de derde dag opgestaan van de doden,
6. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
7. Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
8. Ik geloof in de Heilige Geest,
9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
10. De vergeving van de zonden,
11. De wederopstanding van het lichaam,
12. En een eeuwig leven.

Live uitzending

Via onderstaande link kunt u de uitzendingen (live) beluisteren:

 

Voor kerktijden:

Kerktijden logo

Locatie kerkgebouw

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit