Dagelijks Woord

Meer over Kerk

Kerk

Geschiedenis

De gemeente komt voort uit de Hervormde Gemeente te Poederoijen & Loevestein. Na een proces van veertig jaar fuseerden op 1 mei 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze fusie riep binnen het Hervormd-Gereformeerde deel van de Nederlandse Hervormde Kerk veel weerstand op vanwege de pluriformiteit van de nieuwe kerk. Veel Hervormden konden dan ook niet mee de PKN in. In Poederoijen  probeerden degenen die hierin wel en degenen die hierin niet meekonden gaan elkaar nog enige tijd vast te houden, maar dit bleek medio november 2004 onhaalbaar. Zodoende is de Hersteld Hervormde Gemeente ontstaan.

Erediensten

Elke zondag worden er twee kerkdiensten gehouden. De eredienst is het hart van het gemeenteleven. Hier komt de gemeente als geheel bij elkaar. Vooral ook wil de levende God ons ontmoeten in Zijn huis. De Woordbediening (en in sommige diensten daarbij de sacramentsbediening) neemt de centrale plaats in, maar ook de gebeden, het zingen van psalmen, de collecten en het samenzijn als gemeente zijn van grote waarde. Een eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De drie ambten zijn dan ook tijdens de dienst vertegenwoordigd. Een eredienst dient een ordelijk verloop en een eerbiedig karakter te hebben.

In de kerkdiensten zullen alleen (emeritus-)predikanten en kandidaten tot de heilige dienst, die preekbevoegdheid hebben binnen de Hersteld Hervormde Kerk, voorgaan. Niet voor niets wordt een kerkdienst een eredienst genoemd: het gaat om de eer van God. Een biddende voorbereiding, een betrokken kerkgang en een eerbiedige houding zijn belangrijk en zegenrijk. Dit geldt zowel voor ons persoonlijk, als voor het opdragen van de voorganger aan Gods genadetroon. De eerbied voor Gods Wood zal ook tot uitdrukking komen in de wijze waarop we ons kleden. Dit geldt zowel voor mannen en vrouwen. De kerkenraad verwacht dat vrouwen en meisjes hoofdbedekking dragen tijdens de eredienst, omdat Gods Woord dit van ons vraagt (1 Korinthe 11:10). Het gaat om God. Dan komt het er ook op aan, te horen naar én te gehoorzamen aan wat Hij tot ons zegt!

De prediking:

 • Vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest;
 • Dient in overeenstemming te zijn met de belijdenis van de kerk, zoals dat verwoord is in de belijdenisgeschriften van onze kerk te weten: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Geneve, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels;
 • Dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en aangeprezen, van de weg ten verderve wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te onthouden, wetend van de eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking de bediening van de sleutelen van het hemelrijk (Mattheus. 16:19; Johannes 20:23; Heidelbergse Catechismus Zondag 31). Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden, met als doel te brengen tot geloof, alsmede het gewerkte geloof te versterken. Het geheel van de gemeente, zowel qua leeftijd als levensomstandigheden wordt hierbij in het oog gehouden.

In de avonddiensten wordt, als de eigen predikant voorgaat, (behoudens uitzonderingen), gepreekt uit een van de belijdenisgeschriften van de kerk (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels).

Elke eredienst van de gemeente is een dienst van het Woord. De Bijbel wordt gelezen en de verkondiging van het Woord neemt een centrale plaats in.

De eredienst kent (globaal) de volgende opbouw (liturgie):

 • Voorzang
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen
 • Tien geboden (’s morgens)
 • Geloofsbelijdenis (’s avonds)
 • Zingen (dienst der offerande)
 • Gebed
 • Schriftlezing
 • Zingen
 • Preek
 • Zingen
 • Dankgebed
 • Zingen
 • Zegen

In de dienst wordt door de predikant gelezen uit de Statenvertaling. Er wordt gezongen uit de psalmberijming van 1773. Voor aanvang van de morgendienst wordt de schoolpsalm van de onderbouw gezongen en voor de avonddienst de psalm van de bovenbouw. Op deze manier wordt een voor kinderen herkenbare psalm gezongen en wordt de band tussen gezin, kerk en school verstevigd.

Live uitzending

Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen is er de mogelijkheid om live mee te kijken of te luisteren met de kerkdienst. Klik op onderstaande link om mee te luisteren of mee te kijken. De diensten zijn na te kijken en na te luisteren via kerkdienstgemist.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit