Dagelijks Woord

Meer over Bestuur

Kerkenraad

Ouderlingen

Het ambt van ouderling (of oudste) dateert al uit het Oude Testament. Het is iemand ‘die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is’. Zij dienen de gemeente naast de dienaren des Woords en hebben het opzicht over de Kerk en regeren haar. ‘(..) Zo is dan het ambt der ouderlingen, met de dienaars des Woords, opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is; naarstiglijk toe te zien, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen, en te verhoeden dat de Sacramenten ontheiligd worden (..)’, aldus het bevestigingsformulier. Eén van de zaken die uit bovenstaande voortvloeit is het huisbezoek welke de ouderlingen samen met de diakenen vooral in de wintermaanden doen. Dit bezoek is bedoeld om over de prediking van Gods Woord en het gebruik van de sacramenten te spreken, waarbij dit betrokken wordt op het persoonlijke geloofsleven.

Diakenen

Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. Zij zijn de dienaren des Woords en de ouderlingen tot een hulp. Samen vormen zij de regering der Kerk. ‘(..) Zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des Woords te beter mochten volharden (..) en zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in den nood.’, aldus het bevestigingsformulier. Ook hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar u mag er van verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

Predikant

Onze gemeente heeft een 8/12e predikantsplaats. Sinds 15 september 2021 is ds. P.D. van den Boogaard aan de gemeente verbonden. 

De hoofdtaken van de predikant zijn de Woordverkondiging, catechese en bezoekwerk. Daarnaast zijn er andere taken in de gemeente die aandacht vergen. Het schrijven van een kerkblad, het doornemen van documenten zoals de kerkorde, voorbereidingen van begrafenisplechtigheden en huwelijksdiensten etc..  Naast de werkzaamheden in de gemeente, wordt de predikant geacht werkzaamheden voor de classis en/of synode te verrichten, zoals visitatie, verzorgen van cursussen en het lidmaatschap zijn van bovenplaatselijke commissies binnen ons kerkverband. 

Zeker in het winterseizoen is de predikant drukbezet, met name in de avonden. In afstemming met de kerkenraad zal voorafgaand aan het winterseizoen een planning gemaakt worden om eventuele knelpunten te voorkomen en taken te verdelen. 

Naast de reguliere studie tijdens de preekvoorbereiding hecht de kerkenraad eraan dat de predikant voldoende tijd beschikbaar heeft voor fundamentele studie. In overleg stelt zij daarvoor tijd beschikbaar en stimuleert zij bezoek aan relevante conferenties.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert in principe iedere zes weken of zo vaak als nodig is. Er is een vaste agenda waarop ingekomen stukken, pastoraat, jeugdwerk etc. een plek hebben. De vergaderingen worden genotuleerd en er wordt een actielijst opgesteld. Op de kerkenraadsvergaderingen worden regelmatig commissies in de gemeente (zoals jeugdwerk, vrouwenvereniging, zendingscommissie) uitgenodigd om met elkaar te spreken over de voortgang van het werk en te peilen waar behoefte aan is. Met de kerkvoogdij wordt regelmatig gezamenlijk vergaderd, zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling.  

De kerkenraadsvergadering wordt voorgezeten door de preses, bij diens afwezigheid door de assessor. De agenda van de vergadering wordt voorbereid door de preses, scriba en assessor.  

  • © hersteld hervormde kerk 2023