Dagelijks Woord

Meer over Bestuur

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij beheert in praktische zin de financiën en is verantwoordelijk voor een gepaste locatie ten behoeve van de erediensten. Ook is zij verantwoordelijk voor huisvesting van de predikant, evenals het onderhoud van de gebouwen, de salarissen en alle andere kosten die in relatie staan tot de gemeente. Om dit alles te kunnen realiseren is de kerkvoogdij vooral afhankelijk van giften, donaties, legaten, schenkingen, collecten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Maar ook acties die vanuit de gemeente voor dit doel worden georganiseerd zijn van belang. In de gemeente is de kerkvoogdij ingericht volgens Ordinantie 16 lid 4b van de kerkorde (aangepast beheer). Dit betekent dat de kerkvoogdij bestaat uit een door de kerkenraad tot kerkvoogd aangewezen ouderling, aangevuld met rechtstreeks door de lidmaten verkozen kerkvoogden die niet tevens ambtsdrager zijn. Het college van kerkvoogden arbeidt in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. De kerkvoogdij werkt volgens een plaatselijk regeling. In deze regeling zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden vastgelegd. 

De kerkvoogdij bestaat uit de volgende leden:

  • Oud. F.J. Bok (afgevaardigd vanuit de kerkenraad)
  • Dhr. G. Bok
    Dhr. A.C. Donkersloot
  • Dhr. J.H. Duijzer, secretaris
  • Dhr. M.J. van Honk

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024